Darbadienās - 08:00 - 18:00,Brīvdienās - pēc nepieciešamības
Rīga, Ak.M.Keldiša iela 28Latvija

Privātuma politika

Privātuma politika

Inese Briķena, (turpmāk – Pārzinis), izmantojot mājas lapu “www.laporta.lv”, Latvijā sniedz juridiskas konsultācijas civiltiesību, administratīvajās tiesībās, apsaimniekošanas jautājumos, datu aizsardzības jautājumos..

Līdz ar to Pārzinis galvenokārt apstrādā personas datus par klientiem – fiziskajām personām, kas saņem pakalpojumu.

Privātuma politikas mērķis

Šī privātuma politika izskaidro, kādā veidā Pārzinis apstrādā personas datus un sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk- Regula).

Pārzinis veic darbību Latvijā un izpilda Regulas prasības Latvijā.

Sabiedrības kontaktinformācija: 

Pārzinis: Inese Briķena, kontaktadrese: E-pasta adrese: inese.brikena2@gmail.com, telefons: +37126598592.

Kādus personas datus un kādam nolūkam apstrādā Pārzinis?

Lielāko daļu personas datu Pārzinis iegūst slēdzot līgumu par juridisko pakalpojumu sniegšanu.

Ar mājas lapas www.laporta.lv starpniecību Pārzinis iegūst e-pasta adresi, kas tiek izmantota saziņai ar potenciālo klientu. Nosūtot personas datus Pārzinim, datu pārraides savienojums tiek šifrēts.

Sniedzot pakalpojumus, Pārzinis apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

Personas datu apstrādes procesi un mērķiApstrādātie personas dati
Pieteikums konsultācijāmKlienta vārds, kontaktinformācija: telefons vai e-pasts, 
Līguma izpilde, uzskaite un sniegto pakalpojumu, maksājumu izpildes administrēšana Vārds, uzvārds, bankas konta numurs (atsevišķos gadījumos), personas kods (atsevišķos gadījumos), maksājuma summa, rēķina numurs, informācija kas nodota Līguma izpildei.

Pārzinis neapstrādā īpašās kategorijas personas datus par klientiem.

Kādi ir personas datu apstrādes tiesiskie pamati?

Pārzinis apstrādā personas datus uz datu subjekta piekrišanas pamata (piemēram, pieteikšanās konsultācijai), uz līguma pamata (noslēgts līgums), likuma pamata (norēķinu informācijas uzkrāšana grāmatvedības normatīvo aktu izpildei).

Personas datu saņēmēju kategorijas

Pārzinis atsevišķos gadījumos nodod personas datus apstrādātājam (e-pastu serveris), kā arī var sniegt informāciju likumā noteiktos gadījumos valsts iestādēm vai amatpersonām.

Personas datu glabāšana

Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
  • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
  • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Datu subjekta tiesības

Lai piekļūtu saviem personas datiem, kurus apstrādā Sabiedrība, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts Pārzinim.

Datu subjektam saistībā ar konkrēto personas datu apstrādi papildus ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, dzēšanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Pieprasīto informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

Pretenziju gadījumā datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11, LV-1010.

Izmaiņas Privātuma politikā

Šī ir privātuma politikas dokumenta versija Nr.2019/01.

Sabiedrība tiesīgs mainīt šo privātuma politiku un izmaiņas tiks publicētas šajā interneta vietnē.